Beroepsaansprakelijkheids-verzekering

Naar aanleiding van het arrest van 18 september 2015 waarin de Hoge Raad zich uitsprak over de persoonlijke aansprakelijkheid van de advocaat, ontving Aon Professional Services de afgelopen periode veel vragen over de dekking hiervan onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder zullen wij de casus nog kort toelichten.

Een partij verstrekte een lening van één miljoen euro aan een andere partij die daartegenover een aantal borgen stelde, waaronder hypothecaire zekerheid op een perceel in Nederland. De geldlener ging failliet waarna zowel de borgen als het perceel niet genoeg waarde bleken te hebben om de verstrekte lening te kunnen voldoen.

De advocaten zouden volgens hun voormalige cliënt in hun advies tekort geschoten zijn, omdat zij geen onderzoek verricht hadden naar de waarde van het perceel.

De HR besliste uiteindelijk dat er sprake was van persoonlijke aansprakelijkheid van de advocaten door het maken van de beroepsfout, welke onrechtmatig was jegens de client.

Heeft deze uitspraak gevolgen voor de dekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In beginsel niet, want vrijwel alle verzekeringsvoorwaarden kennen een brede kring van verzekerden waardoor naast de verzekeringnemer ook de aan kantoor verbonden advocaten en de ondergeschikten onder de dekking vallen. Daardoor maakt het bij een lopende verzekering niet uit of het kantoor (meestal de verzekeringnemer) of de individuele advocaat wordt aangesproken.

NB. Let er hierbij wel op of echt alle bestaande entiteiten meeverzekerd zijn, vooral bij samenwerkingsverbanden en (kosten)maatschappen is het van belang om hier alert op te zijn. Praktijk-B.V.’s zijn veelal gewoon meeverzekerd.

Wat betekent dit in de praktijk?

Er zijn een aantal situaties waarbij men alert moet zijn op de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zeker met het oog op dit arrest. Het gaat hierbij om de volgende momenten:

 • bij opheffing kantoor
  Bij opheffing van het kantoor is het van belang het volgende na te gaan: biedt de verzekering dekking (uitloop) voor claims die worden gemeld ná het einde van de verzekering? Zo ja, voor welke periode, welke verzekerde limiet en hoe zit het met het eigen risico? En wie moet voor dat laatste opdraaien? Het is verstandig – als kantoor – goede afspraken te maken over het voorgaande en deze ook vast te leggen, bijvoorbeeld in een beëindigingsovereenkomst. Met name voor de partners is dit van belang, omdat zij na het beëindigen van het kantoor (en de verzekering) nog geconfronteerd kunnen worden met claims.
 • wanneer de verzekerde limieten uitgeput zijn
  Als het kantoor heeft opgehouden te bestaan, wordt vaak de dekking van het laatste verzekeringsjaar ‘bevroren’ voor de gehele uitlooptermijn. Men dient zich er van bewust te zijn dat bij uitputting van het verzekerd bedrag er geen dekking meer is voor eventuele nieuwe claims en men zelf dient op te komen voor de schade. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er geruime tijd nadat het kantoor heeft opgehouden te bestaan, nog een claim volgt. Het verzekerde bedrag van bijvoorbeeld EUR 1 miljoen kan tegen die tijd allang opgebruikt zijn.

Dit probleem is op te lossen door een verzekeringsdekking op basis van “each and every claim”. Een systematiek waarmee vandaag de dag veel verzekeraars bekend zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het verzekerd bedrag niet beperkt is in het aantal verzekerde limieten per verzekeringsjaar, maar dat deze een onbeperkt aantal keer ter beschikking staat (dus telkens EUR 1 miljoen bijvoorbeeld). Op die manier wordt voorkomen dat er gedurende een uitlooptermijn (waar u achteraf geen controle over heeft) uitputting van het verzekerd bedrag plaatsvindt. Uiteraard geldt het bovenstaande ook voor de verzekering gedurende de reguliere looptijd. Want ook dán kan

 • uitputting van het verzekerd bedrag plaatsvinden.
  bij een (te) laag verzekerd bedrag
  In de Verordening op de advocatuur worden advocaten verplicht zich voor minimaal EUR 500.000,- te verzekeren met een limiet van tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar. Deze verplichting pleit een advocaat niet vrij van zijn eigen verantwoordelijkheid om zijn verzekerd bedrag op zijn geldende praktijk af te stemmen. Het is daarom ook belangrijk om op regelmatige basis met elkaar te bespreken welke belangen er worden behartigd binnen het kantoor. Zo kan men bepalen of de gekozen hoogte van het verzekerd bedrag nog wel voldoende is.
 • bij een hoog eigen risico van het kantoor
  Vaak zie je bij grotere kantoren dat, in ruil voor premiekorting, er voor een hoger eigen risico wordt gekozen. Het is verstandig om na te denken wie dat eigen risico gaat bekostigen en hier, bijvoorbeeld ingeval van dissociatie, afspraken over te maken. Hierbij dient het kantoor er ook rekening mee te houden dat aanspraken tegen voormalig werknemers in loondienst, ook terecht komen bij het kantoor.
 • wanneer men overstapt naar een ander beroep, ander kantoor, met pensioen gaat of komt te overlijden
  Het komt natuurlijk voor dat iemand overstapt naar een ander kantoor, een ander beroep, met pensioen gaat of zelfs komt te overlijden. En wat dan?

In deze gevallen is het van belang om na te gaan of de verzekering van het kantoor dat men verlaat, uitloopdekking biedt voor uittreders. Hierbij dient men dan ook na te gaan of deze uitloopdekking onbeperkt is (in tijd), of bijvoorbeeld toch komt te vervallen op het moment dat de verzekering wordt overgesloten of wordt beëindigd. Bij twijfel, zou men inloopdekking kunnen regelen via de verzekering van het kantoor waar men toetreedt. In de andere gevallen dient men ervoor te zorgen dat de uitloopdekking gewaarborgd is.

Bij overlijden van een advocaat zijn de erfgenamen, naast de kantoorgenoten (als die er zijn), erbij gebaat dat er een goede uitloopdekking is. Uiteraard verdient het aanbeveling om dit als advocaat zelf na te gaan voordat het noodlot toeslaat. Het is hierbij belangrijk om dan ook te letten op het eigen risico en de draagkracht van de erfgenamen, aangezien deze laatste dan moeten opkomen voor dat eigen risico?

Conclusie

Voor lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geldt dat een aanspraak ingesteld tegen een advocaat op persoonlijke titel onder de dekking van de polis zal vallen. Het is echter te allen tijde van belang om te weten hoe de verzekeringsvoorwaarden luiden ten aanzien van de uitloopdekking in het geval van oversluiting of bij beëindiging van het kantoor. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Meer informatie

Voor vragen over dit onderwerp en overige vragen in verband met beroepsaansprakelijkheid, kunt u ons bereiken op telefoonnummer 020-430 5264 of via e-mail: aonps@aon.nl
Op de website van Aon Professional Services treft u meer informatie aan over beroepsaansprakelijkheid: www.professionalservices.nl

Fatima Madani is bij Aon Professional Services werkzaam als broker.

Aon Professional Services
020-430 5264
aonps@aon.nl
www.aonadvocaten.nl