Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de advocatuur

Lees informatie over veel opgezochte voorwaarden en hoe de, specifiek op advocatuur gerichte verzekering via Balieplus-partner Aon voldoet aan de eisen van de NOvA

Om snel overzicht te geven, hebben we de meest opgezochte voorwaarden beknopt gebundeld. Indien je als advocaat in dienstbetrekking werkzaam bent, voldoet je met deze verzekering aan de eis van de NOvA, inhoudende een aansprakelijkheidsverzekering voor schade toegebracht aan derden.

Meer weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten van Aon? Lees de productpagina. 

De NOvA stelt als eis dat het verzekerd bedrag (met een minimum van EUR 500.000,-) minimaal tweemaal per verzekeringsjaar ter beschikking moet zijn. Uw polis voldoet aan deze eis. Het verzekerd bedrag op uw huidige polis geldt per aanspraak en kan in zijn geheel een onbeperkt aantal keren per jaar worden aangewend ingeval van schade. Per claim zal er echter nooit meer uitgekeerd worden dan het verzekerd bedrag per aanspraak. Dit verzekerd bedrag per aanspraak treft

Op uw polis is inloopdekking van toepassing. De bepaling omtrent de dekking van het inlooprisico kunt u terugvinden in artikel 2.1 van de polisvoorwaarden. Hierin wordt bepaald dat er dekking is voor aanspraken gemeld tijdens de looptijd van de polis. Hierin wordt geen beperking opgelegd inzake de termijn van het maken van de fout. Dit betekent dat (nog onbekende) fouten begaan vóór de ingangsdatum van de polis, waarvan de aanspraak ná de ingangsdatum van de polis wordt ingesteld, verzekerd zijn.
Let op: inloopdekking voor tussentijdse toetreders is standaard uitgesloten zoals u kunt teruglezen in artikel 16.1 van de

In het geval van definitieve beëindiging van uw polis in verband met praktijkbeëindiging, uittreding of overlijden, is er dekking voor het uitlooprisico. Dit kunt u terugvinden in artikel 16 en 17 van de polisvoorwaarden. Volledigheidshalve benadrukken wij dat in het geval van beëindiging van de polis in verband met het oversluiten naar een nieuwe verzekeraar, er geen dekking voor het uitlooprisico is behoudens voor voormalig uittreders. In dat geval is het van belang dat de nieuwe verzekeraar inloopdekking biedt.

Waarneming van uw praktijk door een andere advocaat is gedekt onder uw beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Een en ander is vastgelegd in artikel 15.1 van de polisvoorwaarden. In voorkomende gevallen zal de waargenomene in eerste instantie worden aangesproken – hij of zij is immers de contractspartij – waarna de kwestie veelal eerst bij de verzekeraars van de waargenomene gemeld zal worden. Indien later uit het dossier blijkt dat de waarnemer zélf een fout heeft gemaakt bij de behandeling en/of waarnemer van de dossiers zullen verzekeraars regres nemen op de waarnemer. Het is derhalve van belang om in de waarnemingsovereenkomst de waarnemer niet te vrijwaren van eventuele aansprakelijkheid voor schade. In dit laatste geval zouden
verzekeraars op grond van artikel 4.7 van de polisvoorwaarden dekking kunnen ontzeggen.

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering bevat tevens dekking met betrekking tot hulppersonen. Dit volgt uit
artikel 15.1 van de polisvoorwaarden waarin staat: “De verzekering (…) dekt de aansprakelijkheid van
verzekerden voor door derden geleden vermogensschade voortvloeiend uit fouten begaan bij werkzaamheden,
die verzekerden in het kader van de verzekerde hoedanigheid zijn opgedragen”. Dit artikel legt niet vast wie de
fout gemaakt moet hebben. Op deze wijze biedt de polis ook dekking voor aan u gerichte aanspraken
voortvloeiend uit werkzaamheden die een ingeschakelde hulppersoon ten behoeve van uw kantoor heeft verricht.
Let op: de ingeschakelde hulppersoon wordt niet als verzekerde onder de polis beschouwd. Mocht de
ingeschakelde hulppersoon zelf worden aangesproken, dan zal diens eigen verzekering daarvoor moeten
opkomen.
Verder is het van belang dat de mogelijkheid van regres op de ingeschakelde hulppersoon opengehouden wordt,
en dat er geen beperkingen in de zin van artikel 4.7 van de polisvoorwaarden in de overeenkomst opgenomen
worden.

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor werkzaamheden in verband met de uitoefening van
bestuurs- of toezichthoudende functies bij de eigen Stichting Beheer Derdengelden. Dit kunt u teruglezen in
artikel 1.8.4 in samenhang met artikel 3.2.2 van de polisvoorwaarden. In artikel 19 worden overige bestuursen/
of toezichthoudende functies bij een rechtspersoon, niet zijnde de eigen Stichting Derdengelden, nadrukkelijk
uitgesloten van dekking.

Hoewel geen gebruikelijke dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, hebben wij verzekeraars
bereid gevonden een sublimiet van EUR 250.000,- op uw polis op te nemen voor administratieve betaalfouten.
Dit is een aanvullende dekking die ziet op het ondernemersrisico van het kantoor wanneer gelden abusievelijk
naar een verkeerd rekeningnummer wordt geboekt. Overigens wordt de juridische betaalfout als een
beroepsaansprakelijkheidsrisico beschouwd en is daarmee voor het volledige verzekerd bedrag gedekt.

Indien u als advocaat in dienstbetrekking werkzaam bent, voldoet u met deze verzekering aan de eis van de
NOvA, inhoudende een aansprakelijkheidsverzekering voor schade toegebracht aan derden. Let op: de polis
biedt geen dekking voor schade toegebracht aan de werkgever. Het is derhalve van belang dat uw werkgever
een vrijwaringsverklaring afgeeft, als bedoeld in artikel 6.24 lid van de Verordening op de Advocatuur. Indien u
ook werkzaamheden verricht voor in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, dan dient u zich ook
door deze rechtspersonen te laten vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid. Alleen dan vervalt de
verzekeringsplicht voor dit onderdeel.

Let op: de polis biedt geen dekking voor schade toegebracht aan de werkgever. Het is derhalve van belang dat uw werkgever
een vrijwaringsverklaring afgeeft, als bedoeld in artikel 6.24 lid van de Verordening op de Advocatuur. Indien u
ook werkzaamheden verricht voor in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, dan dient u zich ook
door deze rechtspersonen te laten vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid. Alleen dan vervalt de
verzekeringsplicht voor dit onderdeel.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden zijn altijd leidend. Versie 17 augustus 2018. © Aon Professional Services

Anton Lintel

Heeft u meer vragen of bent u geïnteresseerd in de Balieplus-beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Aon?

Neem dan contact op met:
Aon Professional Services
Anton Lintel
T 020-4305265
E anton.lintel@aon.nl

Advocatendesk Aon