Pensioen raakt iedereen

We hebben er allemaal mee te maken, of u nu wilt of niet. Iedereen kan immers onverwacht overlijden en/of arbeidsongeschikt raken. Ook kan een werknemer ontslagen worden of worden ‘weg-gereorganiseerd’. En een ZZP-er kan, zonder daar enig schuld aan te hebben, tijdelijk zonder inkomen raken.
Daarnaast wordt de gemiddelde leeftijd steeds hoger en dat brengt kosten met zich mee.
En wie met een echtscheiding te maken krijgt voelt daar ook op het gebied van pensioen de gevolgen van.

Er moeten én kunnen gaandeweg de pensioenopbouw (en op pensioendatum) steeds meer keuzes gemaakt worden.

Er is al zo’n € 1.600 miljard aan pensioenvermogen, waar we allemaal een ‘deel’ van hebben. De (omslag gefinancierde en dus intergenerationele solidaire) AOW, die daar nog niet eens onderdeel van is, is nog steeds een grote pijler in ons systeem.

Zorgplicht

Inherent aan goed werkgeverschap is dan ook een goede pensioenregeling voor uw werknemers. Dit staat in schril contrast met de groeiende groep ZZP-ers, die zelf voor hun pensioen moet zorgen.

Volgens de Pensioenwet moet goede Pensioencommunicatie ertoe leiden dat werknemers zelf aan de slag gaan met de eigen, persoonlijke financiële planning. Als de Pensioencommunicatie niet goed is of zelfs ontbreekt, dan ontstaat er een zorgplicht-discussie.

Overige issues

Als we dan ook nog met issues of conflicten te maken krijgen over de vraag bij welk Bedrijfstakpensioenfonds we ons moeten aansluiten en daarbij alle contractuele discussies inzake nakoming en/of wanprestatie van de pensioen- en uitvoeringsovereenkomst, uitleg van het pensioenreglement, alle arbeidsrechtelijke aspecten en pensioen & echtscheiding overdenken, dan beslaat pensioen inmiddels de ‘hele’ maatschappij, van wieg tot graf. Inclusief die bij fusies & overname, juist nu ook als gevolg van de Corona crisis.

Pensioenakkoord 2022

Nu het Pensioenakkoord 2022 eraan komt en per 2026 geïmplementeerd moet zijn, wordt het pas écht spannend. We krijgen dan namelijk te maken met nog meer persoonlijk pensioensparen én de vele keuzes met dito consequenties voor het huidige inkomen, op en na pensioendatum. Denkt u hierbij aan:

  • Wel of niet bijsparen
  • Uitruil
  • Hoog/laag
  • De nieuwe lumpsum-optie

Dit heeft ook gevolgen voor de WW- en ZZP-periode, maar ook voor toeslagen en dergelijke.

Integratie kennisgebieden

Civiele, fiscale (ook lijfrente), actuariële en verzekeringstechnische (risico-partnerpensioen) aspecten moeten dan tot één geïntegreerd geheel, advies of proces leiden.

Employability & pensioen (eerder parttime werken en dus doorwerken na de pensioendatum), is daarbij een nieuw fenomeen, waarbij demotie eindelijk kan en moet worden ingevuld.

Niet het belangrijkste doel in het leven

Dat wil nog steeds niet zeggen dat vroeg en fulltime met pensioen gaan het belangrijkste doel in het leven is. Maar, het gaat wel om veel (eigen) geld.

Kortom, zorg ervoor dat het pensioen goed is geregeld. Gaat dit niet naar wens, dan is het, afhankelijk van de rol in het geheel, een must om dit tot op de bodem uit te zoeken.

Pensioenadvocaten hebben daarbij een belangrijke én vooral ook sturende en dankbare taak!

Pensioen-Echtscheiding

Theo Gommer
Gommer & Partners, pensioenadvocaten

Wilt u meer weten over pensioenadvocatuur? Op onze website vindt u meer informatie over deze expertise van onze partner Gommer & Partners.

Gommer & Partners Pensioenadvocaten
Aon-Balieplus Pensioendesk