Aon advocaten verzekering

Als advocatenkantoor bent u graag bezig met wat u leuk vindt: het geven van juridisch advies aan uw cliënten. Echter heeft u ook te maken met het runnen van een kantoor en de daarbij horende uitdagingen. Een van die uitdagingen is het managen van uw risico’s. Deels heeft u hier zelf invloed op en deels zal u risico’s willen verzekeren. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste verzekeringen voor een advocatenkantoor.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van een onderneming voor door derden geleden schade die het gevolg is van fouten gemaakt in verband met de beroepsuitoefening. De Nederlandse Orde van Advocaten stelt diverse eisen waaraan uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet voldoen. De belangrijkste eisen zetten wij voor u op een rij:

 • Het in- en uitlooprisico moet verzekerd zijn;
 • Het waarnemersrisico dient verzekerd te zijn;
 • De bestuurder van de eigen Stichting Beheer Derdengelden moet verzekerd zijn;
 • Het verzekerd bedrag moet minimaal EUR 500.000,- per aanspraak en ten minste tweemaal dat bedrag per jaar;
 • Het eigen risico mag maximaal EUR 12.500,- per aanspraak bedragen bij 1 of 2 advocaten. Indien uw kantoor meer advocaten heeft mag het maximale eigen risico EUR 5.000,- per aanspraak per advocaat bedragen;
 • U dient verzekerd te zijn voor aanspraken in de lidstaten van de EU en landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient dekking te bieden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot normale praktijk van een advocaat. Denk hierbij ook aan een curator in een faillissement, een bewindvoerder in een surséance van betaling, mediator en bindend adviseur.

Check bij uw tussenpersoon of uw verzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van een onderneming voor door derden geleden schade inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade. Deze verzekering behelst dekking te bieden voor wettelijke aansprakelijkheid waaronder onder meer mede zijn begrepen de contractuele aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid.

Wij constateren dat ieder advocatenkantoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, maar dat niet ieder advocatenkantoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een voorbeeld van een verzekering waarbij er een kleine kans is op een grote schade. De premie zal aanzienlijk lager zijn dan uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien u geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten kunt u voor verder advies terecht bij de tussenpersoon van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Cyberverzekering

De cyberverzekering biedt dekking voor de gevolgen van een (dreigend) cyberincident.

De cyberverzekering verzekert, naast de aansprakelijkheid van een onderneming voor door derden geleden schade, tevens de eigen kosten naar aanleiding van een cyberincident. Dit kan bestaan uit het verloren gaan van gegevens door hacking, maar ook verlies of diefstal van bijvoorbeeld laptops, tablets of usb-sticks. Hieronder treft u een overzicht aan van dekkingen van een cyberverzekering:

 • Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade;
 • Verdedigings- en verweerkosten voor de aansprakelijkheid bij tekortkoming van goed beheer van privacydata en andere digitale risico’s;
 • Cyberdiefstal, ransomware;
 • Bedrijfsstilstand als gevolg van digitale risico’s;
 • Onderzoekskosten;
 • Kosten voor public relations consultancy ter bescherming van het imago;
 • Klantnotificatiekosten;
 • Kredietbewakingskosten;
 • Boetes die door de overheid worden opgelegd (mits wettelijk toegestaan);
 • Reconstructiekosten van de data;

De afgelopen jaren zijn er steeds meer cyberincidenten voorgevallen. Het is niet langer een risico dat voornamelijk de hele grote bedrijven raakt. U kunt uw tussenpersoon raadplegen voor een offerte op maat. Het kan handig zijn om dit te vragen aan de tussenpersoon waar ook uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering loopt. Er is namelijk op sommige punten sprake van een dubbele dekking en uw tussenpersoon kan daarover adviseren.

Schadeverzekering Inzittenden / WEGAM / WEGAS

De hierboven genoemde verzekeringen zijn redelijk goed met elkaar te vergelijken. Ze dienen ervoor om hiaten in de verzekeringsdekking van andere verzekeringen op te vangen.
Deze verzekering biedt als gevolg van een verkeersongeval, dekking voor zaak- en letselschade.

Het is met name een verzekering die voor uw kantoor van belang is indien u medewerkers hebt. Indien een medewerker van uw kantoor een zakelijke rit maakt en daarbij schade oploopt, biedt deze verzekering daarvoor dekking. Uit jurisprudentie blijkt dat u als werkgever met succes aansprakelijk gesteld kan worden voor dergelijke schades die voortvloeien uit zakelijke ritten.

Fraudeverzekering

De fraudeverzekering dekt de directe schade van verzekeringnemer ten gevolge van het verloren gaan van geld, geldswaardige papieren en banksaldi, alsmede vorderingen of het ontstaan van schulden ten gevolge van fraude van het personeel.

De laatste jaren zijn er nieuwe vormen van fraude en oplichting ontstaan, waaronder CEO-fraude en social engineering. Bij deze vormen van fraude c.q. oplichting doet een derde zich voor als de CEO van het kantoor of als een partner waarmee het kantoor regelmatig samenwerkt. Het personeel van het kantoor wordt hierbij bewogen tot overboeking van aanzienlijke bedragen naar een bankrekeningnummer (CEO-fraude) of ontvangt een vervalste factuur waarbij het bankrekeningnummer is gewijzigd is (social engineering).

Voor kleinere kantoren is dit risico moeilijk te verzekeren, het is relatief duur. Wel noemen wij dit graag in dit overzicht om uw kantoor er bewust van te maken dat het een risico is. Neem met uw tussenpersoon contact op voor tips en tricks om zo goed mogelijk met dit risico om te gaan.

Opstal, inventaris, huurdersbelang

De opstal-, inventaris- en huurdersbelangverzekering dekt de meest voorkomende schadegevallen waardoor uw opstal en inventaris verloren kunnen gaan of beschadigd kunnen raken. Denk hierbij aan brandschade, stormschade, waterschade of inbraak. Afhankelijk van uw wensen kunt u voor een dekking kiezen waarbij de meest voorkomende schade-oorzaken verzekerd zijn of voor een uitgebreidere dekking tot aan een dekking voor alle van buiten komende onheilen.

Indien u in een gehuurd pand zit kan een huurdersbelang dekking voor u van belang zijn. De huurdersbelangverzekering biedt dekking voor de, door u, aangebrachte verbeteringen aan het pand. Dit zijn verbeteringen die bij het opstal horen, maar niet door de verhuurder zijn verzekerd. Indien u het pand niet huurt maar heeft gekocht, is de opstalverzekering voor u van belang.

De inventarisverzekering biedt dekking voor alle inventaris binnen uw kantoor. Let daarbij specifiek op kunst, electronica en andere waardevolle spullen. Mogelijk zijn deze zaken nu niet of onvoldoende verzekerd op uw inventarisverzekering. Vraag advies aan uw tussenpersoon.

Aon Empower Results

Voor meer informatie over verzekering voor uw kantoor neemt u contact op met:
Aon Professional Services
Anton Lintel
T 020-4305265
M 06-22803608
E anton_lintel@aon.nl

Aon Advocaten Verzekeringen