Op het advocatenkantoor bent u graag bezig met wat u leuk vindt, het geven van juridisch advies aan uw cliënten. Daarnaast heeft u echter ook te maken met het runnen van een kantoor en de daarbij horende uitdagingen. Een van die uitdagingen is het managen van uw risico’s. Deels heeft u hier zelf invloed op en deels zal u risico’s willen verzekeren. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste verzekeringen voor een advocatenkantoor.

Vorige keer schonken wij aandacht aan de belangrijkste schadeverzekeringen, dit artikel zal gaan over de belangrijkste inkomensverzekeringen. De inkomensverzekeringen zijn van belang indien u medewerkers heeft, maar ook voor u als advocaat-ondernemer.

Voor uzelf

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit.

U valt als zelfstandig ondernemer niet onder de sociale (werknemers)verzekeringen en bent bij arbeidsongeschiktheid derhalve op uzelf aangewezen. Voor veel ondernemers is dit een groot risico dat men niet zelf kan dragen. Hiervoor biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkomst.

Er worden diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aangeboden in de markt. Om te bepalen welke variant voor u het meest passend is kunt u uw tussenpersoon raadplegen. Een aantal belangrijke afwegingen zijn:

  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium (gangbare of passende arbeid, of beroepsarbeidsongeschiktheid)
  • De arbeidsongeschiktheidsdrempel
  • Het aantal wachtdagen waarna u een uitkering krijgt
  • Tot welke leeftijd krijgt u een uitkering (de eindleeftijd)
  • Het verzekerbaar inkomen
  • Wel of geen geïndexeerd verzekerd bedrag of uitkering
  • Een sommen- of schadeverzekering

Let op, een verzekeraar heeft geen acceptatieplicht. Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zult een medische vragenlijst moeten beantwoorden die eventueel aangevuld moet worden met een medische keuring. De keuring is vaak afhankelijk van het gekozen verzekerd jaarbedrag.

Voor uw medewerkers

Ziekteverzuimverzekering

De ziekteverzuimverzekering biedt de werkgever de mogelijkheid om het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim van uw medewerkers op grond van de Wulbz (Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte) en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting te verzekeren. U bent als werkgever verplicht om de medewerker die ziek is gedurende (maximaal) 2 jaar door te betalen. Zeker voor een bedrijf met niet veel werknemers is dit een groot risico. U hebt een ziekteverzuimverzekering nodig als u als werkgever de inschatting maakt dat u de verzuimkosten niet zelf kunt dragen.

U bent verplicht minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Het eerste jaar dient u minimaal het minimumloon door te betalen als dit meer is dan 70% van het laatstverdiende loon. Indien u medewerker na 2 jaar nog steeds ziek is zal uw medewerker de WIA ingaan. Hiervoor gelden andere regels waarover later meer.

Simpel gezegd heeft u drie keuzes betreffende het afdekken van dit risico. De conventionele verzekering is vooral geschikt voor kantoren met maximaal 50 werknemers. De stop-loss verzekering is voor geschikt voor kantoren met meer dan 50 werknemers. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om dit risico niet te verzekeren. Uw tussenpersoon kan voor u een advies op maat maken.

Als werkgever hebt u verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Zo dient u zich onder andere in te spannen voor reïntegratie van de werknemer. De ziekteverzuimverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een arbodienst. De arbodienst neemt de verplichtingen die voortvloeien uit de WVP voor haar rekening.

Verzekering WGA-Eigenrisicodragerschap

Indien een medewerker meer dan 2 jaar ziek is gaat hij/zij de WIA in. De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is een opvolger van de vroegere WAO. Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering maakt het UWV een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Vervolgens berekent het UVW de hoogte van de WIA-uitkering. De WIA-uitkering wordt door het UWV maandelijks aan de medewerker betaalt. Als werkgever betaalt u aan de Belastingdienst jaarlijks een gedifferentieerde premie van waaruit deze uitkeringen van het UWV indirect worden betaald.

Een “kleine” werkgever betaalt een premie die wordt vastgesteld naar het risico in de sector van de werkgever. Een “grote” werkgever betaalt een premie die wordt vastgesteld naar het risico van het eigen bedrijf. De bandbreedtes om vast te stellen of een werkgever groot of klein is worden jaarlijks aangepast.

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden en dus geen gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst te betalen. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Hiervoor dient u een verzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Ook zal de verzekeraar samen met u kijken naar de mogelijkheden van re-integratie van de betreffende medewerker.

De verschillen tussen de publieke verzekering en het eigenrisicodragen zijn groot, maar kan in de praktijk ook veel opleveren. Uw tussenpersoon geeft u hier graag een passend advies over. Zeker bij grotere werkgevers gaat het om complexe berekeningen en een intensief adviestraject om een goed lange termijn advies te kunnen geven.

Aanvullende WIA-verzekeringen

WGA-Hiaat verzekering (ook WGA-Gatverzekering genoemd)

Met een WGA-hiaatverzekering krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het laatstverdiende loon (basisvariant) of tot 70% van het laatstverdiende loon (uitgebreide variant).

Zoals eerder aangegeven beoordeelt het UWV of iemand arbeidsongeschikt is. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar wat iemand nog wél kan. In hoeverre is iemand nog arbeidsgeschikt? De WIA-uitkering die het UWV vaststelt wordt alleen berekend over het gedeelte dat iemand daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Er wordt verondersteld dat iemand nog kan werken voor het gedeelte dat iemand arbeidsgeschikt is.
Het UWV gaat er ook vanuit dat iemand nog werkt voor het arbeidsgeschikte gedeelte. Indien iemand minder dan 50% verdiend van het loon waarvan het UWV vindt dat de medewerker dat nog kan verdienen, dan wordt de WIA-uitkering gekort. Men wordt dus beboet vanwege het niet werken voor het arbeidsgeschikte deel.

Met een WGA-Hiaat verzekering kunt u als werkgever een aanvulling op de WIA-uitkering verzekeren. Dit betreft een extra arbeidsvoorwaarde die u als werkgever kunt bieden aan uw medewerkers, u bent dit niet verplicht.

Omdat het niet makkelijk is om werk te vinden indien een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, is deze verzekering vaak een welkome aanvulling voor uw medewerker. Deze medewerker is immers reeds langer dan 2 jaar ziek en wordt geconfronteerd met een forse terugval van inkomen.

WIA-Excedentverzekering

De WIA-uitkering is in de meeste gevallen gebaseerd op 70% van het laatstverdiende loon. Echter, kent de Sociale Zekerheid een bepaald maximum. Dit is het maximumpremieloon werknemersverzekeringen, in 2021 EUR 58.311,-. De uitkering van het UWV is nooit hoger dan 70% van dit bedrag (of 75% bij volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid).

Indien u medewerkers heeft die meer verdienen dan EUR 58.311,- zal de medewerker er na 2 jaar ziekte dus fors op achteruit gaan. Met een WIA-excedentverzekering zorgt u ervoor dat uw medewerker alsnog 70% of zelfs 80% van het laatstverdiende loon ontvangt indien dat hoger is dan het maximumpremieloon werknemersverzekeringen.

Zorgverzekering

De zorgverzekeringswet bepaalt dat wie in Nederland woont of werkt, verplicht is verzekerd voor zorg. In principe sluit ieder persoon zelf een zorgverzekering af bij een verzekeraar naar keuze. Het kan interessant zijn om uw medewerkers een aanbod voor een zorgverzekering te doen: een collectieve zorgverzekering. In het geval van een collectieve zorgverzekering maakt u een afspraak met een verzekeraar waardoor u tegen een lagere premie en wellicht betere dekking een verzekering aan uw medewerkers kunt aanbieden. Daarnaast bieden verzekeraars vaak ook allerlei extra’s op het gebied van vitaliteit en gezondheid (denk bijvoorbeeld aan een Healthcheck). Ook kunnen zij vaak de wachttijd voor bijvoorbeeld een operatie verkorten.

Met name grotere werkgevers kunnen een goed collectief uitonderhandelen met een verzekeraar. Echter, ook als “kleine” werkgever kunt u vaak gebruikmaken van een collectief. Zo is er voor advocaten het Balieplus-collectief. Dit collectief behandelt alle bij Balieplus aangesloten kantoren als het ware als één groot kantoor.

Voor meer informatie over verzekeringen voor uw kantoor neemt u contact op met:
Aon Professional Services
Anton Lintel
T 020-4305265
M 06-22803608
E anton.lintel@aon.nl

Aon Advocaten verzekeringen
a.s.r. aov
Ziekteverzuimverzekering voor advocatenvoor advocaten
WGA Eigen Risico Dragerschap
WGA hiaatverzekering / WIA excedentverzekering voor advocaten
Collectieve zorgverzekering voor advocaten en medewerkers